Svenska Español English Français Po-russkij


Kontakt
Företaget
Medarbetare
Verksamheten
Nyheter
CV
Om advokater
Som en översiktlig information om advokater återges följande från Sveriges advokatsamfunds matrikel.
Advokaten är en välutbildad juridisk rådgivare. Innan har får rätt att kalla sig advokat måste han ha genomgått cirka fem års universitetsstudier som lett till juris kandidatexamen, skaffa sig minst fem års yrkespraktik och undergått särskild lämplighetsprövning vid inträdet i advokatsamfundet.
Advokatens främsta plikt är att tillvarata sin klients intressen. Han skall vara obunden av hänsyn till andra än den han har åtagit sig att hjälpa.
Advokaten har lagstadgad tystnadsplikt till skydd för sin klient. Advokaten är skyldig att hålla sin klienters penningmedel avskilda och insatta på bank.
Advokaten är i sin verksamhet underkastad advokatsamfundets disciplinära tillsyn och kontroll, bl a i fråga om bokföring och medelsförvaltning.
Advokaten har försäkringar som i den omfattning gällande försäkringsvillkor anger skyddar klienterna mot förmögenhetsförlust orsakad av advokaten eller hans anställda.

Våg

Desperado Webproduction

© 2003 Advokatfirman Svahnström • Uppdaterad: 2002-12-02 05:01