Om advokater

Advokater

Som en översiktlig information om advokater återges följande från Sveriges advokatsamfunds matrikel.
“Advokaten är en välutbildad juridisk rådgivare. Innan har får rätt att kalla sig advokat måste han ha genomgått cirka fem års universitetsstudier som lett till juris kandidatexamen, skaffa sig minst fem års yrkespraktik och undergått särskild lämplighetsprövning vid inträdet i advokatsamfundet.”

– Advokatens främsta plikt är att tillvarata sin klients intressen. Han skall vara obunden av hänsyn till andra än den han har åtagit sig att hjälpa.
– Advokaten har lagstadgad tystnadsplikt till skydd för sin klient. 
– Advokaten är skyldig att hålla sin klienters penningmedel avskilda och insatta på bank. 
– Advokaten är i sin verksamhet underkastad advokatsamfundets disciplinära tillsyn och kontroll, bl a i fråga om bokföring och medelsförvaltning.
– Advokaten har försäkringar som i den omfattning gällande försäkringsvillkor anger skyddar klienterna mot förmögenhetsförlust orsakad av advokaten eller hans anställda.

För att säkerställa advokaternas kompetens och yrkesetik måste varje advokat årligen genomgå fortbildning under minst 18 timmar.

Advokatsamfundet

Länk till Advokatsamfundet “Vad är en advokat?”

Tillsyn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Oberoende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lojalitetsplikt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum